ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

Νοσηλευτική Ημερίδα με θέμα "Σακχαρώδης Διαβήτης: Ένα σύγχρονο πρόβλημα υγείας" στις 28 Ιανουαρίου 2017, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) ΑΠΘ, στη Θεσσαλονίκη.28 Ιανουαρίου 2017, Θεσσαλονίκη, Ημερίδα για Διαιτολόγους-Διατροφολόγους, Νοσηλευτικό και Παραϊατρικό Προσωπικό: "Σακχαρώδης Διαβήτης: Ένα σύγχρονο πρόβλημα υγείας"

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη (πρώην Δ.Ε.Β.Ε.) διοργανώνει Νοσηλευτική  Ημερίδα με θέμα "Σακχαρώδης Διαβήτης: Ένα σύγχρονο πρόβλημα υγείας" στις 28 Ιανουαρίου 2017, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) ΑΠΘ, στη Θεσσαλονίκη.


Τελικό Πρόγραμμα

ΕΓΓΡΑΦΗ
Μπορείτε να προχωρήστε στην προεγγραφή σας για την Ημερίδα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Το δίπλωμα συμμετοχής θα παραλαμβάνεται από τη γραμματεία την τελευταία ημέρα της Ημερίδας, κατόπιν επίδειξης της κονκάρδας. Η Ημερίδα μοριοδοτείται με 6 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. – C.P.D. Credits), από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

ΕΣΝΕ - 44ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο, 10 έως 13 Μαΐου 2017, στο Πολιτιστικό Κέντρο πρώην Σχολή Ουρσουλινών, στην Νάξο.


Εμφάνιση AFISA ESNE FINAL.jpg

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ : ΕΔΩ


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ  : Α΄ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ - Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της Υ.Α «Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου».

logo

Αθήνα, 19 /1/2017 
 Αρ.Πρωτ: Α3α/οικ.4121

    Μετά τη δημοσίευση της εν θέματι Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ 4316/τ.Β΄/30/12/2016 που έλαβε ΑΔΑ: ΩΑΛ1465ΦΥΟ-ΑΘΠ και έχει καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης όλων των αναφερόμενων ενεργειών την 23η Μαρτίου τρέχοντος έτους, παρέχονται οι κάτωθι οδηγίες προκειμένου να ισχύσουν κοινοί κανόνες εφαρμογής της:Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

ΣΤΟ ΦΕΚ Β’ 4434/30.12.2016 - Η Υπουργική απόφαση με τα Έντυπα Εκθέσεων Αξιολόγησης Δημοσίων Υπαλλήλων

Η Υπουργική απόφαση με τα Έντυπα Εκθέσεων Αξιολόγησης Δημοσίων Υπαλλήλων
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ :
ΚΑΙ ΕΔΩ :
Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου των Εντύπων Έκθεσης Αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), β. των άρθρων 14 έως 24 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2) Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
3) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζεται η μορφή και το περιεχόμενο των Εντύπων Έκθεσης Αξιολόγησης των υπαλλήλων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 4369/2016.
Άρθρο 2
Μορφή και περιεχόμενο
των Εντύπων Έκθεσης Αξιολόγησης
1. Η μορφή και το περιεχόμενο των εκθέσεων αξιολόγησης καθορίζονται στα έντυπα που προσαρτώνται στην παρούσα και της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος.
2. Η αξιολόγηση των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14 του ν. 4369/2016 πραγματοποιείται στο έντυπο Α΄.
3. Η αξιολόγηση των υπαλλήλων των κατηγοριών/εκπαιδευτικών βαθμίδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14 του ν. 4369/2016, πραγματοποιείται στο έντυπο Β΄.
4. Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται στα έντυπα αυτά σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 3
Σύνταξη Εντύπου Έκθεσης Αξιολόγησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων
1. Στην πρώτη σελίδα του εντύπου Α΄, η οποία συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον αξιολογούμενο, περιλαμβάνονται:

Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017

7Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 14/30-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) - (1.666) θέσεων τακτικού προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7Κ/2016

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 7Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 14/30-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εξακοσίων εξήντα έξι (1.666) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.
Το ΦΕΚ της προκήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 17 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη.
Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 7Κ/2016
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510
αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ) θέσεις της οποίας διεκδικούν.
Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 6ης  Φεβρουαρίου 2017, ημέρας Δευτέρας.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΔΩ :(ΦΕΚ 14/30-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) 

Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016

ΕΥΧΕΣ Δ.Σ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ


ΤΟ Δ.Σ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΟΛΟΨΥΧΑ '' ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ '' ,
'' ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ,ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ,ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ , ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ''Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

ΑΣΕΠ.- Οριστικά αποτελέσματα ( 240 ) θέσεων ( Δ.Ε.) του υπουργείου Υγείας της Προκήρυξης 5Κ/2015

ΑΣΕΠ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 5Κ/2015 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.)
Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας πλήρωσης διακοσίων σαράντα (240) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), από τον πίνακα επιλαχόντων της Προκήρυξης 5Κ/2015 (ΦΕΚ 6/27-10-2015 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21-11-2013).
Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.


ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΣΕΙΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

ΑΣΕΠ.- Οριστικά αποτελέσματα (320) θέσεων (Τ.Ε.) του υπουργείου Υγείας της Προκήρυξης 5Κ/2015

ΑΣΕΠΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΠΟ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 5Κ/2015 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε.)

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας πλήρωσης τριακοσίων είκοσι (320) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), από τον πίνακα επιλαχόντων της Προκήρυξης 5Κ/2015 (ΦΕΚ 6/27-10-2015 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21-11-2013).
Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.–          Νέος Οριστικός Πίνακας Διοριστέων

ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΣΕΙΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

ΟΑΕΔ - Έναρξη Ειδικού Προγράμματος απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της Υγείας

OAED
         Ξεκινά τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 η υποβολή αιτήσεων μακροχρόνια ανέργων για συμμετοχή στο πρόγραμμα.
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 85   ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. 
...ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ"...

ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΚΟΥΤΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΕΔΩ Radio Music Player Free Online

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Φόρτωση...

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ